آزمون گواه، سنجاق کردن کتاب آبی به آزمون

هدف از طرح این سؤالات، تشخیص الگوی مطالعه‌ی مناسب هر دانش‌آموز است که نشان می‌دهد روش مطالعه‌ی او چه‌قدر منطبق با سؤالات کنکور است.

آزمون گواه، سنجاق کردن کتاب آبی به آزمون

در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌ها در دو درس زمینه‌ی آبی وجود دارد که نشان می‌دهد در کنار سؤالات تألیفی، بسته‌ی ده، بیست یا سی‌تایی از سؤالات کتاب آبی سی سال کنکور در آزمون‌ها طرح می‌شود و هدف از طرح این سؤالات، تشخیص الگوی مطالعه‌ی مناسب هر دانش‌آموز است که نشان می‌دهد روش مطالعه‌ی او چه‌قدر منطبق با سؤالات کنکور است.

از طرفی چون مرجع سؤالات قابل دسترسی است و از هر سؤال، 120 سؤال متنوع با دیدگاه مختلف وجود دارد، دانش‌آموز با حل آن‌ها در منزل به فراشناخت از خود دست می‌یابد. نکته‌ی قابل تأمل این است که دانش‌آموز به طور ناخودآگاه با سؤالات استاندارد مواجه می‌شود و در مسیر درست مطالعاتی قرار می‌گیرد.