بازه/ معادله/ نامعادله - آموزش نکته با مثال

ریاضی

بازه/ معادله/ نامعادله - آموزش نکته با مثال

بازه، معادله و نامعادله از مفاهیم پایه‌ای درس ریاضی هستند که برای یادگیری دیگر مبحث‌ها لازم هستند.

در مطلب پیوست روش حل نامساوی های لگاریتمی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری