نوروز 96


بازه، معادله و نامعادله از مفاهیم پایه‌ای درس ریاضی هستند که برای یادگیری دیگر مبحث‌ها لازم هستند.

در مطلب پیوست روش حل نامساوی های لگاریتمی آموزش داده شده است.

نویسنده : میلاد منصوری

فایل های ضمیمه