مصر، هدیه‌ی نیل ـ تاریخ دوم انسانی

نکات مهم درس 2 تاریخ 1 دوم انسانی

مصر، هدیه‌ی نیل ـ تاریخ دوم انسانی

مصر، هدیه‌ی نیل

دوره‌های تاریخ مصر باستان:

تقسیم‌بندی تاریخ مصر: از زمان "مِنِس" (=اولین کسی که توانست تمام مصر را زیر سلطه‌ بگیرد) تا ورود هخامنشیان سه دوره:

1-دوران پادشاهی کهن: سلاطین اهرام(خوفو، خفرع و منکورع) از مشهورترین فراعنه مصر در این دوران بودند.

2-دوران پادشاهی میانه

3-عصر امپراتوری (=دوران پادشاهی نوین) آخرین فرعون دوران نوین مغلوب هخامنشیان شد.

- رامسس دوم: از فراعنه مشهور که بیش‌ترین آثار باقی‌مانده از مصر باستان مربوط به اوست و حضرت موسی (ع) در زمان او ظهور کرد.

- حتچپسوت: یکی از فراعنه‌ی زن که چهره و پوشش خود را شبیه فرعون‌های مرد کرده بود، و پرستشگاهی به نام او در مصر هست.

فرهنگ و تمدن مصر باستان

الف) دین: آن‌ها به خدایان متعدد باور داشتند و معتقد بودند که انسان دارای هم‌زادی (روحی) است که مدتی پس از مرگ و سرگردانی به بدن او باز می‌گردد، برای همین جسد باید حفظ شود، پس آن را مومیایی می‌کردند.

- کاهنان‌ از مقام بالایی برخوردار بودند و همه‌ی دانش‌های مصری در اختیار آنان بود و تنها آن‌ها با خط هیروگلیف آشنا بودند. مومیایی کردن جسد فراعنه و تأیید سلطنت، آموزش‌های دینی و شفای بیماران از وظایف کاهنان بود.

ب) زندگی اجتماعی:

فرعون مصر به کمک وزیر خود (در فرهنگ اسلامی به این وزیر "عزیز" مصر می‌گفتند، حضرت یوسف (ع) یکی از این عزیزها بود) کشور را اداره می‌کرد.

- زنان در مصر: در مقایسه با سایر جوامع وضع بهتری داشتند.

پ) ادبیات: بیش‌تر نوشته‌های باقی‌مانده از مصریان باستان به خط هیروگلیف است که در اختیار کاهنان بود.

- خط دموتیک: خطی که طبقات متوسط مانند تجار از آن استفاده می‌کردند.

- پاپیروس: قدیمی‌ترین کاغذ شناخته شده در تاریخ است که در مدارس دولتی مصر رایج بود.

- سالنامه‌ها: کتاب‌های تاریخ آن زمان بود که در آن‌ها شرح فتوحات فراعنه و مسائل مربوط به آن‌ها بود.

ت) معماری و هنر: شهرت تمدن مصر، بیش از هر چیز به خاطر میراث فرهنگی آن است.

ث) علوم: علم و دانش بیش‌تر در اختیار کاهنان بود. پزشکی و چشم پزشکی در این سرزمین رواج داشت ولی پزشکی آمیخته با خرافات بود.

از عوامل پیشرفت هندسه و ریاضی در میان مصریان:

1- ضرورت اندازه‌گیری میزان بالا آمدن آب به علت طغیان‌های رود نیل. 2- محاسبات مربوط به برپایی اهرام.

عوامل مؤثر در پیشرفت نسبی نجوم در مصر باستان:

1- اعتقاد به تأثیر حرکت ستارگان در سرنوشت انسان 2- ضرورت داشتن تقویم