آمادگی برای مبحث گوارش- زیست‌شناسی

زیست‌شناسی

آمادگی برای مبحث گوارش- زیست‌شناسی

محمد امين فيروزنيا

1- چند مورد از گزاره هاي زير جمله زير را تكميل مي كند؟                                      

پستانداري كه از بزرگترين جانوران كره زمين محسوب مي شود،مي تواند...

الف-همانند جاندار مورد تغذيه اش گردش خون بسته داشته باشد.

ب-داراي رديفي از اندام شانه مانند در آرواره بالاي خود باشد .

ج- روزانه از 2 وعده غذا براي تغذيه خود استفاده كند .

د- همانند انسان براي فرو بردن غذا به معده ي خود از دستگاه عصبي مركزي استفاده كند.

1)1                2)3                    3)2                    4)4


2- كرم كدو...

الف- برخلاف بيستون بتولاريا در سلول هاي خود فاقد مويرگ است . ب – مي تواند موجب افزايش ائوزينوفيل در بدن انسان شود.

ج –با استفاده از آنزيم ليزوزيم موجود در دهان خود از خود دفاع مي كند. د- همانند اكوئوس داراي اسكلت دروني است.


3-چند مورد از گزاره هاي زير در مورد جانداري كه با بهره گيري از واكوئل گوارشي خود غذا را گوارش مي دهد،نادرست است؟

الف- به وسيله فرآيند آندوسيتوز سبب كاهش نسبت سطح به حجم در خود مي شود .

ب-همانند هيدر داراي گوارش برون سلولي است .

ج- زاده هاي به وجود آمده از والد از نظر اندازه همانند ژنوم يكسان هستند .

د-همانند مونوسيت هاي تغيير شكل يافته داراي پاهاي كاذب هستند .

1)1              2)3                  3)2            4)4


4-كداميك از گزاره هاي زير در مورد جاندارهمسان با آميب از نگاه نوع گوارش صحيح است؟

الف- بيشتر آنها زندگي آزاد دارند و انگل نيستند .     ب-اغلب آنها با بهره گيري از نوع خاصي واكوئل به گوارش غذا مي پردازند .

پ- همانند جاندار داراي رابطه همسفرگي با دلقك ماهي از جانوران ثابت هستند. د-داراي پادتن جهت مقابله با ميكروب هستند .

1)الف وب          2)ب و پ     3)الف و پ     4)ب و پ و د


5- در هيدر...

الف-مسير عبور مواد غذايي و دفعي همانند هواي دمي در سسك پشت سياه يك طرفه است .

ب- تاژك هايي وجود دارد كه همانند عروس دريايي در گوارش مواد غذايي نقش دارند .

ج-گروهي از سلولها با صرف ATP و ترشح آنزيم هاي هيدروليزكننده در گوارش برون سلولي نقش ايفا مي كنند .

د- همانند جاندار مورد تغذيه اش گروهي از سلول هاي خوني در دفاع غيراختصاصي نقش دارند .


6-در....مواد غذايي پس از آن كه وارد اولين محل ذخيره موقتي غذا شدند، وارد محلي مي شوند كه جايگاه ...است .

الف)انسان همانند گنجشك – اول گوارش شيميايي      ب)گنجشك همانند ملخ – اول گوارش مكانيكي

ج)ملخ همانند كرم خاكي – گوارش مكانيكي              د)كرم خاكي همانند انسان-دوم گوارش شيمايي


7-مي توان گفت معده...جايگاه...است.

الف)گنجشك همانند انسان-دوم ذخيره غذا        ب)گنجشك برخلاف ملخ-سوم گوارش مكانيكي

ج)كرم خاكي همانند ملخ – اول گوارش شيميايي  د)ملخ همانند گنجشك-اول گوارش شيميايي


8-چند مورد از گزاره هاي زير در مورد عملكرد اندام هاي مختلف در طول لوله گوارشي صحيح است ؟

الف-نخستين محل جذب مواد غذايي در كرم خاكي همانند انسان روده است .

ب-نخستين محل گوارش شيميايي و مكانيكي در انسان همانند گنجشك بر عهده يك اندام است .

ج-نخستين محل جذب آب در ملخ همانند سومين محل جذب مواد غذايي در انسان بر عهده روده است .

د-نخستين محل گوارش مكانيكي در انسان همانند ملخ برعهده دهان است .

1)4         2)2          3)3       4)1


9-چند مورد از گزاره هاي زير در ارتباط با روده بند صحيح است؟

الف)از چندين لايه پيوندي خارجي موجود در حفره شكمي تشكيل شده است .

ب)تنها در اتصالات مرتبط با روده در حفره شكمي فعاليت مي كند .

ج)در بخشي از آن بافتي به كار رفته است كه وزن آن در بدن انسان از ساير بافتها بيشتر است .

1)صفر      2)3      3)2       4)1


10-چند مورد از عبارت هاي زير جمله زير را به نادرستي تكميل مي كند ؟

در ارتباط با دستگاه گوارش انسان نمي توان گفت.....

الف)بعضي از مواد غذايي مورد استفاده بدن مي توانند بدون انجام تغييري جذب خون شوند .

ب)هر ماده غذايي كه جذب خون مي شود ، ابتدا به مولكول هاي ساده تر تبديل شده است .

ج)دستگاه عصبي خودمختار با استفاده از اعصاب موجود در لايه احاطه كننده لايه مخاطي در گوارش نقش دارد .

د)درماهيچه تشكيل دهنده ناحيه دهان مي توان نوارهاي روشن و تيره ديد .

1)4      2)3        3)2      4)1


11- مي توان گفت در .... ، به كار رفته است .

الف- پوشش به كار رفته در نخستين محل جذب مواد غذايي در انسان برخلاف اولين مانع ورود بسياري از ميكروب ها بافت استوانه اي

ب-پوشش به كار رفته در سلولهاي سازنده HCL همانند سلول هاي سازنده پروتئين مكمل يك نوع بافت

ج –پوشش به كار رفته در نخستين محل گوارش شيميايي در انسان برخلاف ابتداي محل تجمع موقتي ميكروب ها در مجاري تنفسي

بافت هاي متفاوتي

د- پوشش تنها محل ترشح بعضي از داروها در كليه همانند سرخرگ كليوي وارده به كليه يك نوع بافت


12- جهت به كار رفته در ....برخلاف....است.

الف-حركت خون در دريچه ميترال-جهت حركت غذاي عبوري از كارديا

ب- حركت هواي خروجي در طي عطسه-جهت گردش مژك هاي مجاري تنفسي جهت راندن خلط

ج-حركات موضعي در روده باريك – جهت خالي شدن محتويات غذايي بدن از طريق يك انعكاس دفاعي

د-حركات مژك هاي تريكودينا روي بدن لغزنده ماهيان – جهت گردش خون در طي بزرگ سياهرگ زبرين


13-چند مورد از گزاره هاي زير جمله زير را به درستي تكميل مي كند ؟

در تنه يك انسان سالم........

الف)محل اتصال روده كوچك به روده بزرگ همانند كيسه صفرا درسمتي به كار رفته است كه مي توان بخش اعظم كبد را در آنجا ديد.

ب) مي توان آپانديس را همانند بخشي از لوزالمعده در سمت راست بدن ديد .

ج)مي توان آخرين بخش لوله گوارشي را در امتداد لوله رابط بين دهان و معده ديد .

د)مي توان كولون پايين رو را در سمتي، مخالف محل قرار گرفتن دريچه ورودي معده ديد .

1)4       2)3        3)2       4)1


14- چند مورد از گزاره هاي زيردر ارتباط با اندامي كه جايگاه سوم گوارش شيميايي در بدن است، صحيح است ؟

الف)يك رگ خوني خون آن را به سوي اندامي مي برد كه مي تواند اريتروپويتين ترشح كند .

ب) همه آنزيم هاي موجود در آن توسط سلول هايي با فضاي اندك توليد مي شوند .

ج)در شكل گيري حركات دودي موجود در آن تنها ماهيچه طولي نقش دارد .

د)حركات دودي همانند موضعي در ابتداي آن بيشتر از روده كور انجام مي شود .

1)4       2)3      3)2     4)1


15-هر....

الف)اندازه دندان پيش كه در آرواره سمت راست قرار گرفته است،به همان اندازه دندان نيش در سمت چپ قرار گرفته است .

ب)دندان آسيا كوچك كه در فك بالا قرار گرفته است ، دو ريشه اي است .

ج)دندان نيش كه در يك آرواره قرار گرفته است همانند اغلب دندانهاي آسيا كوچك داراي يك ريشه است .

د)اندازه دندان سه ريشه اي كه در فك بالا قرار گرفته است ، به همان اندازه دندان يك ريشه اي در فك پايين قرار گرفته است .


16-با توجه به فرآيند گوارش شيميايي در اندامي كه در گرفتن لقمه غذايي و خرد كردن آنها نقش اصلي را دارد، كداميك از جملات زير نادرست است؟

الف)بزاق موجود در آن از ترشحات شش غده برون ريز تشكيل شده است .

ب)در آن مي توان نوع خاصي از مكانيسم دفاعي را مشاهده كرد كه در برابر اغلب ميكروب ها يكسان عمل مي كند .

ج)در آن مي توان آغاز گوارش كربوهيدرات هاي غذا را ديد كه در طي آن يك دي ساكاريد فراوان در جوانه جو به وجود مي آيد .

د)فعاليت بيشتر دستگاه گلژي غدد برون ريز مجاور به گوش موجب افزايش بيشتر ترشحات آن شده است .


17-چند مورد از گزاره هاي زير در ارتباط با عملكرد بزاق در بدن مي تواند نادرست باشد ؟

الف)ماده اي در آن يافت مي شود كه برخلاف اسيدكلريدريك در سرتاسر لوله گوارش ترشح مي شود .

ب)ليزوزوم موجود در بزاق باعث ضدعفوني شدن حفره دهان مي شود.

ج)با حل كردن مولكول هاي غذا در خود،باعث توليد پيام عصبي و ارسال آن به مغز مي شود.

د)بزاق همانند بصل النخاع و هيپوتالاموس در تسهيل ساختن سخن گفتن نقش دارد .

ﻫ)هنگام خواب ، ترشح بزاق برخلاف تونوس ماهيچه اي ادامه مي يابد .

1)4       2)3       3)2       4)1


18-در هنگام.......... است.

الف)بلع، راه مري همانند ناي و برخلاف بيني، باز    ب)عطسه، راه ناي همانند بيني وبرخلاف دهان،باز     

ج)سرفه،راه بيني همانند ناي و برخلاف دهان،بسته  د)استفراغ،راه مري همانند دهان و برخلاف بيني،بسته

19- كداميك از گزاره هاي زير با توجه به انعكاس بلع به طور قطع صحيح است ؟

الف)همانند نوعي انعكاس دفاعي كه طي آن محتويات معده و روده باريك از راه دهان خارج مي شود،راه مري برخلاف بيني باز است .

ب)در هنگام بلع،مركز بلع فقط با اثر كردن خود بر انتهاترين بخش ساقه مغز باعث قطع تنفس مي شود .

ج)در هنگام بلع، دستگاه عصبي پيكري با اثر بر ماهيچه هاي حلقوي كارديا همانند دهانه ميزراه باعث باز شدن آن مي شود .

د)همانند نوعي انعكاس دفاعي كه طي آن هوا با فشار از راه دهان خارج مي شود ،راه ناي همانند دهان باز است .


20-در معده انسان، هر...

الف)ماده غذايي قبل از ورود به روده،براثر حركات معده و آنزيم هاي شيره آن به طور كامل هضم مي شوند .

ب)ماهيچه صاف حلقوي همانند ماهيچه طولي در انتها معده نسبت به ابتداي آن ، انقباض شديدتر دارد .

ج)ماده خميري شكل در پايان گوارش معدي،به درون دوازدهه رانده مي شود.

د)جا كه حجم موكوز بيشتر باشد،حركات تخليه اي معده نيز با شدت بيشتر صورت مي گيرد .


21-در معده انسان،هر...

الف)غده اي كه مترشح مولكول گليكوپروتئيني حافظ ويتامين B12 است ، بالاتراز پيلور قرار گرفته است .

ب)غده اي كه مترشح آنزيم شيره معده است ، تنها در نزديكي پيلور قرار دارد .

ج)آنزيم موجود در شيره معده حاصل ترشح سلول هاي حاشيه اي است .

د)آنزيم موجود در شيره معده، تنها به يك نوع پروتئاز تعلق دارد .


22-در هر جانوري كه قفسه سينه به وسيله پرده ديافراگم از حغره شكم جدا شده است ،.....

الف)در زمان نوزادي ،درون شيره معده آنزيم رسوب دهنده كازئين وجود دارد .

ب)جنين درون رحم رشد و نمو مي كند و از طريق جفت تغذيه مي شود .

ج)رفتاري رخ مي دهد كه طي آن جانور در موقعيتي جديد،بدون استفاده از آزمون وخطا، رفتار مناسبي از خود بروز مي دهد.

د)قلب همانند خزندگان و پرندگان از چهار حفره، شامل دو دهليز و دو بطن ، تشكيل شده است .


23-كداميك از گزاره هاي زير در ارتباط با عملكرد گاسترين مي تواند صحيح باشد؟

الف)غدد ترشح كننده گاسترين، در مجاورت غده هايي مي تواند قرار گيرد كه مولكول گليكوپروتئيني حافظ ويتامين B12ترشح مي كنند .

ب)غدد ترشح كننده گاسترين ، همانند غدهاي پيازي-ميزراهي درون ريز محسوب مي شوند .

ج)غدد ترشح كننده گاسترين ، محرك ترشح اسيدكلريدريك و تاحدي فاكتور داخلي معده هستند .

د)غدد ترشح كننده گاسترين ، توانايي بيشتري در ترشح اسيد كلريدريك نسبت به آنزيم هاي شيره معده دارند .

1)الف و د      2)الف و ج و د        3)الف و ب و ج و د          4)فقط د


24-در نوعي انعكاس دفاعي كه طي آن همانند انعكاس بلع ، راه مري و دهان باز است ،كداميك از مراحل زير زودتر رخ مي دهد؟

الف)انقباض عضلات دريچه انتهايي معده كه به دنبال آن با خالي شدن محتويات غذايي چين خوردگي هاي معده افزايش مي يابد .

ب)با بالا آمدن حنجره و زبان كوچك و مسدود شدن راه ناي و بيني ، غذا از طريق دهان از بدن خارج مي شود .

ج)كاهش حجم كيموس معدي به دنبال انقباض عضلات حلقوي بخش انتهايي مري

د)به دنبال تحريك گيرنده هاي حسي معده و تبديل اثر محرك به پيام عصبي ،دستگاه عصبي مركزي تفسير پيام ها را انجام مي دهد .


25-كدام گزينه در مورد نوعي انعكاس دفاعي كه با يك دم عميق و بسته شدن حنجره و بالارفتن زبان كوچك آغاز مي شود ،نادرست است؟

الف)جهت حركت محتويات معده و بخش بالايي روده باريك برخلاف جهت حركت خون در طي انقباض دهليز است .

ب)در طي آن همانند سرفه ،حنجره و زبان كوچك به سمت بالا حركت مي كنند .

ج)برخلاف انعكاس زردپي زير زانو، در انجام آنها اغلب نخاع و دستگاه عصبي محيطي در گيرند و مغز نقشي ندارد .

د)ممكن است طي آن ترشحات اندامي خارج شود كه ، بخش درون ريز آن در كنترل قند خون نقش دارد .


26-كدام گزينه عبارت زير را به درستي تكميل مي كند؟

«در يك فرد بالغ آنزيم هايي كه آغازگر روند هضم........هستند،......»

الف)پروتئين ها – شامل يك نوع پروتئاز هستند كه به نام كلي پپسينوژن خوانده مي شوند .

ب)ليپيدها-با فعال شدن توسط صفرا اثر خود بر ذرات ريز چربي در آب را تسهيل مي كند .

ج)سلولز-موجب تغذيه جانداراني مي شوند كه تنها ويتامين هاي محلول در چربي را توليد مي كنند .

د)كربوهيدرات ها – همراه با مصرف ATP و افزايش غشاي سلولي خارج مي شوند .


27-چند مورد از گزاره هاي زيرجمله ي زير را تكميل مي كند ؟

«در مورد غده هاي معده مي توان گفت كه........»

الف)غددي كه نزديك پيلور هستند،همانند غددي كه بالاتر از آن قرار دارند موكوز و آنزيم ترشح مي كنند .

ب)اسيدكلريدريك به وسيله سلول هايي ترشح مي شود كه تنها در قسمت هاي بالاي حفره معده قرار دارند .

ج)در هر حفره معده سلول هاي اصلي بيشترين و سلول هاي موكوزي كمترين تعداد را دارند .

د)سلول هاي مسؤل ترشح آنزيم از نظر اندازه كوچكتر ازسلول هاي حاشيه اي هستند و در تمام بخش ها ديده مي شوند .

1)4         2)3        3)2        4)1


28-كداميك از جملات زير در مورد اندامي كه داراي دوبخش برون ريز و درون ريز است و در پشت معده قرار گرفته،نادرست است؟

الف)در يك فرد بالغ ، هورمون موثر بر ترشح بيكربنات شيره آن برخلاف گاسترين در خنثي نمودن كيموس اسيدي نقش دارد .

ب)فعاليت بخش برون ريز آن،برخلاف هورمون كورتيزول PH خون را افزايش مي دهد .

ج) دريك فرد بالغ ،درصورت مسدود شدن مجراي ورودي ترشحات آن به دوازدهه ، مي توان انتظارافزايش احتمال آسيب به لايه مخاطي روده باريك داشت .

د)پروتئاز هاي شيره آن همانند پروتئين هاي مكمل خون ابتدا غيرفعال بوده و سپس فعال مي شوند .


29-مايع صفرا .........

الف)به كمك املاح خود حركاتي را شدت مي دهد كه كه مواد موجود در روده را،در هر نوبت فقط 10 تا 15 سانتيمتر به جلو مي برند .

ب)با قليايي بودن خود و افزايش PH خون ، باعث افزايش بازجذب بيكربنات از بخش پيچ خورده نفرون مي شود .

ج) ماده اي استروئيد در خود دارد كه ، كه ساختار اكثر استروئيدها شبيه آن است .

د)با ساخته شدن در كيسه صفرا و غليظ شدن به دنبال آن،باعث پراكنده شدن ذرات چربي در آب وايجاد يك امولسيون پايدار مي شود.


30- هر ماده رنگي صفرا....

الف)از تجزيه هموگلوبين گويچه هاي قرمزي به وجود آمده كه پس از چهار ماه مي ميرند .

ب) در روده دوباره جذب خون و از راه ادرار دفع و موجب رنگ زرد ادرار مي شود .

ج)كه جذب خون شود و بيماري يرقان را به وجود آورد؛ به علت سنگ هاي صفرا رخ مي دهد .

د)كه از تجزيه هموگلوبين گويچه هاي قرمز مرده به وجود مي آيد؛حاصل عملكرد مونوسيت هاي تغييرشكل يافته است .


31- چند مورد از گزاره هاي زير ، مي تواند مكمل مناسبي براي جمله زير باشد؟

«بيماري يرقان مي تواند متاثر از عاملي باشد كه طي آن................»

الف)تري گليسريد ها از طريق روده دفع مي شوند .

ب)به وسيله چندين گونه جاندار كه پلاسموديوم ناميده مي شوند ، توليد مي شود و با نيش پشه مخصوصي انتشار مي يابد .

ج)آلودگي به وسيله يك تك سلولي گروه آغازيان به وجود مي آيد و معمولا در برابر آن حفاظت موثري وجود ندارد .

د) به علت چسبيدن گروهي از گلبول هاي تغيير شكل يافته به ديواره رگها، جريان خون در آنها دشوار مي شود .

ﻫ)افرادي كه ژنوتيپ هتروزيگوس دارند؛معمولا سالم هستند .

1)5       2)3        2)2            4)4


32- هر آنزيم موجود در روده باريك همانند...........

الف)آنزيم RNA پلي مراز،در تنظيم كار آنزيم هاي ديگر نيز موثرند .

ب)آنزيم ناقل آمينواسيد ، از پروتئين تشكيل شده است .

ج)آنزيم آغاز كننده گوارش كربوهيدرت هاي غذا ، تنها با صرف انرژي توسط سلول هاي سازنده خود آزاد مي گردند .

د)آنزيم هاي محدود كننده ، عمل اختصاصي دارند .


33- چند مورد از گزاره هاي زير مي تواند عبارت زير را به نادرستي تكميل كند؟

«امكان ندارد داروها..........»

الف)بتوانند از پروتئين سازي در باكتري مورد مطالعه گريفيت ، برخلاف سلول هاي بدن يك فرد بالغ جلوگيري كند .

ب)در شبكه آندوپلاسمي زير سلول هاي كبد انسان مورد سم زدايي قرار گيرند .

ج)بتوانند همانند مالتوز در مخاط دهان مورد جذب قرار گيرند .

د)تماما در محلي ترشح شوند كه تمام پديده هاي بازجذب با صرف انرژي زيستي صورت مي گيرد .

1)4       2)3       3)2       4)1


34-با توجه به فرآيند جذب انواع مواد در روده ، چند مورد از عبارات زير درست است؟

در روده......

الف)جذب برخي از قندهاي ساده بدون نياز به صرف انرژي زيستي مي باشد .

ب)الزاما براي هر جذب آمينواسيد به انرژي زيستي همانند سديم نياز است .

ج)هنگام جذب آمينواسيدها، نمي توان اثري از آنزيم هاي موجود در روده باريك ديد .

د)فرد مبتلا به سنگ كيسه صفرا،چربي ها به مويرگ هاي خوني ديواره وارد نمي شوند .

ﻫ)جذب ويتامين B12 همانند ويتامين مورد نياز براي تبديل پيرووات به استيل كوآنزيم ،با كمك يك پروتئين حامل صورت مي گيرد.

1)4       2)3       3)2       4)1


35- در اندامي كه از سه قسمت تقريبا مستقيم تشكيل شده است ، مي توان گفت...........

الف)بخش ابتدايي آن به زايده اي ختم مي شود كه مي تواند محل تجمع لنفوسيت هاي توليد كننده پرفورين باشد.

ب)كولون پايين رو كه در سمت راست قرار گرفته است ، به راست روده ختم مي شود .

ج)كولون پايين رو مي تواند به ماهيچه هاي حلقوي خارجي مخرج ختم شود كه در ساختار آن ساركولم اطراف هر تارچه را فرا گرفته

د)كولون ها در يك فرد بالغ همانند معده در ملخ وظيفه جذب آب را دارند .


36- در ارتباط با عملكرد باكتري هاي موجود در روده بزرگ، چند مورد از گزاره هاي زير درست است؟

الف) در ساختن تمام موادي كه در روده بزرگ به وجود مي آيد ، نقش دارند .

ب)در ساختن گاز هاي غير آلي نقش دارند كه باكتري نيتروزوموناس همانند گوگردي سبز انرژي خود را ازآن تامين مي كنند .

ج)رابطه ميان آن ها با انسان، برخلاف رابطه مورچه نگهبان با شته از نوع همسفرگي است .

د)همانند باكتري اشريشياكلاي تنها موادي را تجزيه مي كند كه براي انسان قابل تجزيه نباشد .

1)4         2)3       3)2        4)1


37-چند مورد از گزاره هاي زير در مورد جمله زير صدق مي كند ؟

«در قورباغه امكان ندارد..............»

الف)نسبت طول روده به بدن در گذر زمان تغيير كند و همواره ثابت مي ماند .

ب)برخلاف كشتي چسب نوعي از لقاح ديده شود كه در آن سن تخمك براي لقاح نقش حياتي دارد .

ج)همانند قاصدك ها از شكل ويژه اي از كلون كردن استفاده شود كه به انواع توليد مثل جنسي تعلق دارد .

د)همزمان بين چند گونه قورباغه از يك سرده جدايي زماني همانند جدايي گونه ها براساس نازيستايي دورگه وجود داشته باشد.

1)4                2)3                3)2           4)1


38-چند مورد از عبارات زير مكمل مناسبي براي جمله زير است؟

«در مورد پستانداران گياهخوار به طور قطع مي توان گفت ..........»

الف)در پرده مننژ،خارجي ترين بخش برخلاف داخلي ترين بخش داراي حفرات بزرگ و كوچكي مي باشد .

ب)ماده دفعي نيتروژن دار همانند تمام ماهي هاي استخواني از ماده آلي تشكيل شده كه داراي دو اتم نيتروژن در ساختار خود است .

ج)طول روده همانند نوزاد قورباغه بسيار طويل است .

د)جمعيت آن ها همانند ساير  پستانداران از الگوي تعادلي پيروي مي كند .

ﻫ)همانند اغلب كوسه ماهي ها از لقاح داخلي استفاده مي كنند .

1)4            2)3            3)2             4)1


39-چند مورد از گزاره هاي زير در مورد جمله ي زير صدق مي كند؟

«در جمعيتي از اكوئوس ها مي توان مشاهده كرد كه ........»

الف)برخي از مواد غذايي موجود در روده باريك آنها مورد گوارش قرار مي گيرد .

ب)دستگاه گوارش نسبت به جانوران داراي معده چهار قسمتي كارايي بيشتر دارد .

ج)تعداد انگشتان به حداقل رسيده و به سم تبديل شده و اثر انتخاب طبيعي بر روي آنان پايدار كننده مي باشد .

د)لگن همانند ستون مهره ها به وسيله ماهيچه به ران متصل شده است .

1)1           2)3        3)2         4)4


40-چند مورد از عبارات زير در ارتباط با دستگاه گوارش گاو صحيح است ؟

الف)معده آن جهت استفاده از ماده اي سازگاري پيدا كرده است كه در ديواره سلولي گياهان همانند تاژكدارن چرخان به كار رفته است

ب)هزارلا گاو همانند روده ملخ و روده بزرگ انسان جذب آب و ذخيره را انجام مي دهد .

ج)نزديكترين بخش معده به دم و سر به ترتيب سيرابي و نگاري هستند .

د)شيردان همانند دهان يك فرد بالغ جايگاه آغاز ترشح آنزيم هاي گوارشي است .

1)4           2)3            3)2              4)1


کلیدهای پیشنهادی خود را در مطلب زیر بنویسید

فایل های ضمیمه