هوشمندسازی دبیرستان اندیشه در شهرستان لالجین

هوشمندسازی دبیرستان اندیشه در شهرستان ل الجین

هوشمندسازی دبیرستان اندیشه  در شهرستان لالجین

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان اندیشه در شهرستان لالجین از توابع شهرستان بهار در استان همدان را هوشمندسازی نمود.

خانم بهناز میری پسند، مدیر دبیرستان  می گوید: این واحد آموزشی در سال تحصیلی جاری 108 دانش آموز  دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم  ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/830/000 ریال (5 میلیون و 483 هزار تومان) می باشد که مبلغ 46/230/000 ریال 4میلیون و 623  هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 8/600/000 ریال (هشتصد و شصت هزار تومان) از سوی آقای ساغرچی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان بهار پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 369 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان اندیشه  در شهرستان لالجین