هوشمندسازی دبیرستان شهید رجایی در شهرستان لالجین

هوشمندسازی دبیرستان شهید رجایی در شهرستان لالجین

هوشمندسازی دبیرستان شهید رجایی در شهرستان لالجین

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان شهید رجایی در شهرستان لالجین از توابع شهرستان بهار در استان همدان را هوشمندسازی نمود.

آقای احمد نجفی ، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1370 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 121 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم  ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 54/830/000 ریال (5 میلیون و 483هزار تومان) می باشد که مبلغ 46/230/000 ریال 4میلیون و 623هزار  تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 8/600/000 ریال (هشتصدوشصتهزار تومان) از سوی آقای ساغرچی نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان بهار پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 368 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شهید رجایی در شهرستان لالجین