درمان یادگیری ناقص

یادگیری‌های ناقص را رها نکنید و اجازه ندهید صورت مسئله پاک شود؛ زیرا اگر آن‌ها رها شوند به مرور انباشته خواهند شد.

درمان یادگیری ناقص

یادگیری‌های ناقص را رها نکنید و اجازه ندهید صورت مسئله پاک شود؛ زیرا اگر آن‌ها رها شوند به مرور انباشته خواهند شد و با توجه به مرتبط بودن مباحث به یکدیگر حتی ممکن است یادگیری مباحث دیگر را با دشواری همراه سازد و به مرور، زمان شما برای بهبود آن‌ها کم و کم‌تر شود. این خود موجب آن می‌شود که نتوانید آن‌ها را با حوصله برطرف کنید. پس برای درمان یادگیری‌های ناقص دست به کار شوید و گام‌های زیر را محکم و استوار بردارید.

یک) شناسایی درس‌ها و مباحثی که در آن‌ها یادگیری ناقص داشته‌اید.

دو) شناسایی دلایل به وجود آمدن نقص‌ها و چالش‌ها در یادگیری

سه) شناسایی راه‌حل‌هایی متناسب با علت به‌وجودآورنده‌ی یادگیری ناقص

چهار) اقدام در جهت بهبود یادگیری