زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (3)

اگر دانش‌آموزانی دارید که باید بر روی مهارتی خاص تمرین کنند، با ارائه‌ی تمرینات غیر مشترک اما هم‌سطح، این دانش‌آموزان را با یکدیگر وارد تعامل کنید.

زیبایی‌های کارِ گروهی هدفمند (3)

همه‌ی مربیان مسائل بسیاری را در زمینه‌ی پروژه‌های گروهی برای یادگیری بهتر و مزایای آن آموخته‌اند. همکاری و تعامل به‌سادگی باعث ارتقای سطح کیفی یادگیری شده و این عامل به عنوان یک مهارت مهم در زمینه‌ی آموزش پذیرفته شده است. معمولاً موانع بسیار ناچیزی در مقابل این‌که فعالیت‌های گروهی دانش‌آموزان اثربخش باشد وجود دارد؛ زیرا فعالیت‌های گروهی همواره راهی به سوی یادگیری بهتر بوده است.

با وجود این، چالشی که فراروی مربیان قرار دارد عدم تمایل دانش‌آموزان به کار گروهی نیست، بلکه این است که چگونه این فعالیت‌ها هدفمند و مؤثر باشد. تعاملِ تعداد زیادی از اعضا در یک گروه، همان گونه که به افزایش یادگیری منجر می‌شود، گاهی با پایین آوردن میزان هماهنگی و انضباط، موجب دور شدن از هدف اولیه‌ی ترسیم‌شده در ابتدای بازه‌ی آموزشی می‌شود.

راهنمایی‌های زیر تلاش می‌کند تا ایده‌های جدیدی برای اثربخش شدن فعالیت‌های گروهی ارائه دهد. فعالیت‌هایی که همه‌ی ما خاطرات لذت‌بخشی از انجام آن‌ها در ذهن داریم.

گروه‌بندی بر مبنای مهارتی که نیازمند بهبود است:

اگر دانش‌آموزانی دارید که باید بر روی مهارتی خاص تمرین کنند، با ارائه‌ی تمرینات غیر مشترک اما هم‌سطح، این دانش‌آموزان را با یکدیگر وارد تعامل کنید. این امر موجب افزایش تمرکز در نوع کاربری مهارت یادشده می‌شود. مهارت‌های مختلفی می‌توانند در انجام یک فعالیت درسی نقش داشته باشند اما تا حد امکان به همسو کردن این فعالیت‌ها با رویکرد تقویت توانمندی میان اعضای یک گروه بپردازید. گروهی نیازمند کار بر روی ارتباط مؤثر است و گروه‌های دیگر ممکن است در حل مسئله و هم‌چنین در مهارت‌هایی نظیر مدیریت وظایف، مدیریت زمان، تمرکز بر هدف یا پیروی از دستورالعمل‌ها و... نیاز به تقویت و بهبود وضعیت داشته باشند.

در یک گروه غیر همگون، دانش‌آموز قوی منفعل و کم‌کار خواهد شد اما در گروهی همگون، دانش‌آموز قوی خود را در متن هماهنگیِ فرایند‌های گروهی قرار خواهد داد.

از انجام کار گروهی استقبال کنید:

دانش‌آموزان تا زمانی که به مرور در کار گروهی شرکت نکنند، تعامل و مشارکت مؤثر را یاد نخواهند گرفت. همکاری یک عامل بسیار مهم است. اگرچه کار گروهی دانش‌آموزان معمولاً پرهیاهوتر از زمانی است که هر کدام به‌تنهایی بر میز و صندلی خود مستقر هستند؛ اما این کار انفرادیِ آرام کاملاً دور از یادگیری مهارت‌های گروهی مهمی نظیر تعامل و همکاری است.

حتی کلاس‌های دربرگیرنده‌ی درس‌های دشوار و متمرکز نیز می‌توانند میدانی برای تقویت مهارت‌های گروهی باشند. شرایط را به گونه‌ای فراهم کنید تا خود دانش‌آموزان انجام تکالیف را به صورت گروهی در اولویت قرار دهند. دانش‌آموزان شما از یکدیگر چیز‌های بسیاری خواهند آموخت؛ در حالی که هم‌زمان بر روی اهداف شخصی خود نیز متمرکزند.


منبع :