خلاصه‌نویسی کنید (3)

خلاصه‌هایی را که بعد از مرور زمان اهمیت کمی پیدا می‌کنند حذف کنید.

خلاصه‌نویسی کنید (3)

۶- خلاصه‌هایی را که بعد از مرور زمان اهمیت کمی پیدا می‌کنند حذف کنید.هنگام مطالعه‌ی مطالب خلاصه‌نویسی‌شده که حاوی خطوط اصلی و پیامدهای مهم است، ممکن است پی به کم‌اهمیت بودن مطالبی ببریم که در زمان خلاصه‌نویسی مهم جلوه کرده‌اند یا به علت گذشت زمان و مرور مطالب، اهمیت اولیه را ندارند؛ بنابراین این نکات را حذف کنید.

۷- ترجیحاً از خلاصه‌‌نویسی در برگه‌های پراکنده و بدون صحافی خودداری کنید؛زیرا با گذر زمان حجم یادداشت‌ها افزایش خواهد یافت و ترتیب آن‌ها به هم خواهد خورد که یافتن و مرتب کردن آن‌ها زمان و انرژی زیادی می‌طلبد و کاری خسته‌کننده است. می‌توانید از یک سررسید قدیمی یا دفترچه‌ی یادداشت با اندازه‌ی مناسب برای این منظور استفاده کنید. نوشتنتاریخ خلاصه‌بردارینیز کمک شایانی برای زمان مرور خلاصه‌ها و جلوگیری از به‌هم‌ریختن آن‌ها می‌کند.

۸- سعی کنید هر روز زمانی (مثلاً ۱ ساعت) را برای مرور خلاصه‌ها اختصاص دهید؛ زیرا هر چه فاصله‌ی بین مرور‌ها بیش‌تر شود، مطالب دیرتر به یادتان می‌آید.