خلاصه‌نویسی کنید (2)

به ساختار مطالب دقت کنید.در خلاصه‌نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد توجه گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی رسم شود.

خلاصه‌نویسی کنید (2)

4- به ساختار مطالب دقت کنید.در خلاصه‌نویسی ابتدا باید کلیات موضوع مورد توجه گیرد و موضوعات به صورت نمودار درختی رسم شود؛ سپس به جزئیات پرداخته شود. در خلاصه‌نویسی باید دقت کرد که معمولاً ایده و نکته‌ی اصلی در دو جمله‌ی اول پاراگراف بیان شود و بقیه‌ی پاراگراف شامل توضیحات این مطلب باشد اما این بدان معنی نیست که بقیه‌ی متن مهم نیست بلکه در ادامه‌ی متن باید به کلمات کلیدی مانند: «نخستین»، «مهم‌ترین عامل»، «بیش‌ترین تأثیر»، «نکته‌ی اساسی»، «درنتیجه» و وجودی بودن یا نبودن افعال توجه کرد. از جمله‌هایی که کلی‌ترین و محوری‌ترین اطلاعات را دربردارند، یادداشت بردارید و به جمله‌هایی که از لحاظ اهمیت ساختاری، ضعیف و حاوی اطلاعات جزئی‌ترند، توجه چندان نکنید. برای داشتن یادداشت‌های کارا باید ذهن خود را بر اطلاعات همچون ابزارهای ساختاری نظیر بندهای مربوط به مقدمه‌چینی (بندهایی که خواننده را برای ورود به مطلب آماده می‌کنند)، جمله‌های اصلی، عنوان بخش‌ها و خلاصه‌های پایانی متمرکز کنید. این اطلاعات یادگیری شما را تقویت می‌کند. ارتباط بین مفاهیم را با فلش نشان دهید و طرز ارتباط موضوعات اصلی و فرعی را به کمک نمودار درختی نمایش دهید تا به درک بهتر مطالب کمک کند. ضمناً چون ممکن است قواعد، گاهی به وسیله‌ی موارد استثنایی و تبصره‌ها نقض شود، ایناستثناها و نکات خلاف قاعده نیز باید یادداشت و آموخته شوند. در بسیاری مواقع، اهمیت استثناها از قواعد کم‌تر نیست و ممکن است، سؤالات کنکور از میان این مطالب استخراج ‌شود.دسته‌بندی و تهیه‌ی جدول برای برخی مطالب نیز کمک بسیار زیادی در ایجاد ساختار ذهنی برای مطالب می‌کند؛ مانند امید ریاضی توزیع‌های مختلف، واریانس توزیع‌های مختلف و... .

۵- اول خوب یاد بگیرید، بعد خلاصه بردارید.هنگام مطالعه‌ی مباحث درسی ترجیحاً ابتدا به کشیدن خط در زیر مطالب اصلی، مهم و بااهمیت بپردازید و پس از یادگیری و خط کشیدن زیر مطالب، خلاصه‌نویسی کنید؛ زیرا انجام دو فعالیت مجزا، یادگیری و خلاصه‌نویسی در یک زمان واحد، باعث ایجاد اخلال و عدم تمرکز در انجام هر دو عمل می‌شود. خلاصه‌نویسی شما چنان‌چه شامل خلاصه‌ی مباحث درسی، نکات مهم در کتاب درسی و جزوات یا تست‌های نکته‌دار باشد، دارای ارزش درسی بالاست.