درخت کوچک آرزوها

مسلماً همه‌ی انسان‌ها برای آینده‌ی خود یک هدف مشخص را تعیین کرده و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کنند و طبق آن برنامه‌ی زندگی خود را پیش می‌برند.

درخت کوچک آرزوها

مسلماً همه‌ی انسان‌ها برای آینده‌ی خود یک هدف مشخص را تعیین کرده و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی می‌کنند و طبق آن برنامه‌ی زندگی خود را پیش می‌برند؛ اما هدف اصلی چیست و برای رسیدن به آن چه کارهایی انجام خواهید داد.

زمانی که تصمیم به انجام یک کار می‌گیریم آن کار مانند یک نهال کوچک در ذهن ما کاشته می‌شود و بعد از مطمئن شدن از تصمیم درست خود به فکر تأمین نیاز‌های نهالمان خواهیم افتاد (آب، نور،...) و درواقع نهال کوچک ذهن ما با یک برنامه‌ریزی منسجم و به موقع و مناسب و بر طبق یک شیوه‌ی مطالعاتی درست و... رشد خواهد کرد؛ یعنی اگر ما هر روز طبق عادت، به نهال ذهن خود آب و نور (انگیزه‌ی موفق شدن و رسیدن به هدف) را یادآوری کنیم بعد از طی یک دوره خواهیم دید که نهال کوچک ما با نگهداری مناسب و توجه به موقع به ثمر نشسته و تبدیل به یک درخت بزرگ (یعنی هدف نهایی) شده است.

نهال ذهنتان اگرچه کوچک باشد ولی از تبدیل آن به یک درخت بزرگ نگذرید؛ زیرا همه‌ی شما توانایی تبدیل کردن هر چیز غیر ممکن به ممکن را دارید.