روش مطالعه‌ی عربی

ابتدا باید قواعد هر درس را از روی کتاب و جزوه‌‌های مفهومی بخوانید.

روش مطالعه‌ی عربی

بعضی از دانش‌آموزان برای مطالعه‌ی درس عربی از کتاب درسی کم‌تر استفاده می‌کنند و بیش‌تر به خواندن یک کتاب کمک‌درسی یا جزوه و تست قناعت می‌کنند؛ در حالی که ترجمه و درک مطلب در عربی اهمیت زیادی دارد و بسیاری از تست‌های قواعد هم در صورت معنی کردن درست سؤال و گزینه‌ها حل می‌شود.

پس باید به کل کتاب اشراف داشته باشید. اما چگونه؟

ابتدا باید قواعد هر درس را از روی کتاب و جزوه‌‌های مفهومی بخوانید.

تمرین‌های هر درس را بدون نگاه کردن به پاسخ‌ها حل کنید و تک تک آن‌ها را در طول حل کردن معنی کنید.

بعد از تثبیت یادگیری قواعد، متن آن درس را خط به خط بخوانید و جملات را تجزیه و تحلیل و معنی کنید.

سعی کنید معنی کلمات را در جمله یاد بگیرید تا بهتر در ذهن بماند.

تست‌های عربی را به صورت ترکیبی هم تمرین کنید؛ زیرا مثلاً وقتی تست مجرورات را می‌زنید، ناخودآگاه گزینه‌ای را که کسره دارد انتخاب می‌کنید و متوجه نمی‌شوید آن درس را یاد گرفته‌اید یا نه.

در حین تست‌زنی، سؤال‌ها و تک تک گزینه‌ها را معنی کنید؛ حتی اگر تست ترجمه نباشد و فقط قواعد را در نظر داشته باشد.