شانسی زدن، بازی دو سر باخت است

همیشه به داوطلبانم می‌گویم شانسی پاسخ دادن به سؤالات، بازی باخت، باخت است.

شانسی زدن، بازی دو سر باخت است

همیشه به داوطلبانم می‌گویم شانسی پاسخ دادن به سؤالات، بازی باخت، باخت است.

اگر شما شانسی پاسخ دهید و پاسخ شما اشتباه باشد واضح است که نمره‌ی منفی باعث می‌شود از درصد شما کاسته شود و ترازتان افت کند و اگر پاسخ شانسی شما درست باشد، در این صورت در آزمون‌های بعد نوعی عادت برای شما پیش می‌آید که در خلال آزمون درس را مطالعه نکردم و شانسی پاسخ درست دادم. 

این عادت به نخواندن و شانسی جواب دادن به‌مراتب بدتر از آن است که پاسخ شما اشتباه باشد.

 پس همیشه سعی کنید تمام درس‌ها را بخوانید و گزینه‌ها را با اطمینان کامل پر کنید.