بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

در آزمون 24 مهر، سؤالات 162 و 187 هر دو با 3% پاسخ‌گویی، به طور مشترک دشوارترین سؤالات آزمون بوده‌اند.

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

در آزمون 24 مهر، سؤالات 162 و 187 هر دو با 3% پاسخ‌گویی، به طور مشترک دشوارترین سؤالات آزمون بوده‌اند. به بررسی به این سؤالات می‌پردازیم:

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 1: 3

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 2: 2

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 3: 1

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 4: 10

در برنامه‌ی اتوکد، در فرمان Hatch و در قسمت تنظیمات تکمیلی، در پنجره‌ی Island Detection، طبق شکل زیر، سه حالت از محدوده‌های مختلف تو در تو نشان داده شده است.

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

در این‌جا، تنها می‌توان شیوه‌ی هاشورزدن محدوده‌های تو در تو را مشخص کرد. بنابراین گزینه‌ی «1» صحیح است.

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 1: 2

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 2: 3

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 3: 8

درصد پاسخ‌گویی به گزینه‌ی 4: 2

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمان

بررسی و تحلیل دشوارترین سؤال آزمون 24 مهر ساختمانبنابراین گزینه‌ی «2» صحیح است.

سعید کمالو