آمار و مدلسازی - آموزش نکته با تست کنکور

آمار

آمار و مدلسازی - آموزش نکته با تست کنکور

کتاب آمار و مدلسازی همیشه تعداد تست معینی را در کنکور رشته ریاضی و تجربی به خود اختصاص می دهد.

اتفاقاً نکته های تست های کنکور در این مبحث جذاب و قابل تأمل است.

در فایل پیوست نکته هایی از چند تست کنکور استخراج شده است.

نویسنده : میلاد منصوری