ششمی های عزیز

سلام

برنامه راهبردی کتاب برای نیم سال اول را می توانید در این قسمت مشاهده کنید. این برنامه نشان می دهد شما در هر آزمون چه تعداد تمرین و از کدام صفحات کتاب های کار یا سوالات پرتکرار امتحانی می توانید حل کنید. پیشنهاد می کنم از این برنامه پرینت تهیه کنید و آن را به دیوار اتاقتان کنار برنامه آزمون بچسبانید