خلاصه‌نویسی

دانش‌آموزان باید در حین مطالعه خلاصه‌نویسی داشته باشند. بر اساس مراحل مطالعه، خلاصه‌نویسی باعث تثبیت اطلاعات در ذهن می‌شود. خلاصه‌نویسی دو حسن بسیار مهم دارد.

خلاصه‌نویسی

دانش‌آموزان باید در حین مطالعه خلاصه‌نویسی داشته باشند. بر اساس مراحل مطالعه، خلاصه‌نویسی باعث تثبیت اطلاعات در ذهن می‌شود. خلاصه‌نویسی دو حسن بسیار مهم دارد:

1- افزایش تمرکز: وقتی آن‌چه را می‌بینید و می‌خوانید و می‌شنوید و به خاطر می‌سپارید در یک دفتر به زبان خود خلاصه‌نویسی می‌کنید تمام عملکرد مغز شما به مطالعه مشغول شده و کم‌تر دچار پرش ذهن می‌شود.

2- صرفه‌جویی در زمان: مطالبی را که در حجم کم‌تر خلاصه‌نویسی کرده‌اید هنگامی که در زمان دیگری مجدداً می‌خواهید مطالعه کنید این خلاصه‌نویسی‌ها زمان کم‌تری از شما می‌گیرد.

به عنوان مثال اگر در حین مطالعه‌ی یک درس دین و زندگی که حدود 6 صفحه است، آن را در دو صفحه خلاصه‌نویسی کنید، زمان کم‌تری برای مطالعه‌ی آن نیاز دارید و این کار برای مرور نیز به شما کمک زیادی خواهد کرد.

یک نکته‌ی مهم: در خلاصه‌نویسی توجه داشته باشید که تمام جملات کتاب را در دفتر ننویسید؛ بلکه پاراگراف‌ها را به جملات و جملات را به کلمات تبدیل کنید. از طریق این خلاصه‌نویسی‌ها، مرورهای شما در مباحث کتاب‌ها بیش‌تر خواهد بود.