همایش جمع بندی عربی بخش اول
چهارم دبیرستان     دبیر : فرزاد قنبری