معلم باشید

معلم بودن یعنی وقتی شما دارید برای آزمون‌های آزمایشی و امتحانات مدرسه مطالعه می‌کنید، به دیگران هم یاد بدهید.

معلم باشید

معلم بودن یعنی وقتی شما دارید برای آزمون‌های آزمایشی و امتحانات مدرسه مطالعه می‌کنید، به دیگران هم یاد بدهید. موقعی که شما به فردی موضوعی را یاد می‌دهید، ناخودآگاه باعث می‌شود که آن موضوع برای خودتان بهتر جا بیفتد و بهتر یاد بگیرید.

وقتی دوستی از شما سؤال می‌پرسد، ممکن است وقت شما را بگیرد؛ اما مطمئن باشید این وقتی که صرف کرده‌اید، باعث می‌شود موضوع جدیدتری را یاد گرفته یا همان موضوع را بهتر یاد بگیرید. اگر در آن موضوع نقاط ضعفی داشته‌اید، برطرف خواهد شد و آن مطلب به زیبایی در ذهن شما جا می‌گیرد.

من همیشه در ابتدای آزمون‌های روز جمعه از بچه‌ها می‌خواهم خلاصه‌ای از مطالبی که مربوط به آزمون است برای مرور به دیگران نیز آموزش دهند. اگر نکته‌ی جدیدی یاد گرفتید به هم‌گروهی‌های‌ خود بگویید. با هم دو گروه شوید، شبکه تشکیل دهید و سعی کنید مباحث را برای هم توضیح دهید. این باعث می‌شود موضوع بهتر در ذهن شما بماند.