برگه‌های امتحانی؛ گنجینه‌هایی ارزشمند

اکنون که چند هفته‌ای از بازگشایی مدارس گذشته است و به مرور کتاب‌ها تدریس می‌شوند کم کم معلمان عزیز به فکر امتحان گرفتن می‌افتند تا میزان یادگیری و تلاش شما را بسنجند.

برگه‌های امتحانی؛ گنجینه‌هایی ارزشمند

اکنون که چند هفته‌ای از بازگشایی مدارس گذشته است و به مرور کتاب‌ها تدریس می‌شوند کم کم معلمان  عزیز به فکر امتحان گرفتن می‌افتند تا میزان یادگیری و تلاش شما را بسنجند. امتحان‌ها یکی از بهترین فرصت‌های یادگیری است. شاید خودتان هم به این توجه کرده باشید که سؤالی را که در امتحان اشتباه جواب می‌دهید، بعد از امتحان که جواب درست آن را یاد می‌گیرید برای همیشه در خاطرتان می‌ماند.

از همین ابتدای سال برگه‌های امتحانی خود را نگه دارید. به مرور بر تعداد برگه‌های امتحانی هر درس افزوده می‌شود و سؤال‌ها مطابق با سرفصل کتاب درسی پیش می‌رود. این بهترین منبع برای امتحانات پایان ترم شماست. پس در جمع‌آوری و حفظ این گنجینه‌ی ارزشمند که حاوی مهم‌ترین نکات بخش‌های مختلف کتاب درسی است همت کنید.