تمرین تشریحی، یک گام موفقیت‌آمیز

این روزها دانش‌آموزانی را می‌بینم که بعد از تلاش بسیار و صرف وقت و انرژی، هنوز هم تغییر چندانی در وضعیت درسی‌شان دیده نمی‌شود.

تمرین تشریحی، یک گام موفقیت‌آمیز

این روزها دانش‌آموزانی را می‌بینم که بعد از تلاش بسیار و صرف وقت و انرژی، هنوز هم تغییر چندانی در وضعیت درسی‌شان دیده نمی‌شود.

موفقیت صرفاً نتیجه‌ی زیاد خواندن نیست و تا کنون هیچ کس با تست زدن نتوانسته است مطلبی را یاد بگیرد یا در ذهنش تثبیت کند.

کنار گذاشتن تمرین تشریحی همان عامل نامرئی سکون و در جا زدن شماست. هر زمان توانستید در مورد موضوعی سه چهار خط توضیح درست و دقیق بنویسید، به این معنی است که به آن موضوع و نکات کلیدی آن اشراف کامل دارید؛ درنتیجه از عهده‌ی هر تستی برمی‌آیید.

امتحان کنید! منتظر شنیدن خبر موفقیت‌های‌تان هستم.