تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

دانش‌آموزان دوم دبیرستانی...

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم ریاضی - درس فیزیک 2

6000 نفر شرکت کننده‌ی دوم ریاضی در آزمون 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهربر اساس مصوب دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 از هر 10 سوال باید به 2 سوال پاسخ دهند، 5500  از هر 10 سوال به 4 سوال پاسخ می‌دهند، 6250 از هر 10 سوال به 6 پاسخ می دهند و دانش‌آموزان 7000 باید از هر 10 سوال به 8 سوال پاسخ دهند.


همانطور که می‌بینید در آزمون 24 مهر پاسخ گویی همه ی دانش آموزان  در سوال‌های طراحی و سوال‌های شاهد درس فیزیک طبق اعداد مصوب میباشد.

تحلیل آزمون شاهد دوم تجربی - درس فیزیک 2

20000  نفر شرکت کننده‌ی دوم تجربی در آزمون 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

سطح دشواری سوال‌های طراحی و شاهد درس فیزیک در ترازهای 4750، 5500 و 6250 یکسان بوده و کاملا منطبق بر مصوب سطح دشواری این درس می‌باشد.

برای تراز 7000 آزمون شاهد منطبق بر مصوب می‌باشد ولی در سوال های طراحی یک واحد دشوارتر از مصوب می‌باشد.موفق باشید

خرید کتاب