تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

دانش‌آموزان دوم دبیرستانی...

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم ریاضی - درس فیزیک 2

6000 نفر شرکت کننده‌ی دوم ریاضی در آزمون 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهربر اساس مصوب دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 از هر 10 سوال باید به 2 سوال پاسخ دهند، 5500  از هر 10 سوال به 4 سوال پاسخ می‌دهند، 6250 از هر 10 سوال به 6 پاسخ می دهند و دانش‌آموزان 7000 باید از هر 10 سوال به 8 سوال پاسخ دهند.


همانطور که می‌بینید در آزمون 24 مهر پاسخ گویی همه ی دانش آموزان  در سوال‌های طراحی و سوال‌های شاهد درس فیزیک طبق اعداد مصوب میباشد.

تحلیل آزمون شاهد دوم تجربی - درس فیزیک 2

20000  نفر شرکت کننده‌ی دوم تجربی در آزمون 24 مهر

تحلیل آزمون شاهد دوم دبیرستان - 24 مهر

سطح دشواری سوال‌های طراحی و شاهد درس فیزیک در ترازهای 4750، 5500 و 6250 یکسان بوده و کاملا منطبق بر مصوب سطح دشواری این درس می‌باشد.

برای تراز 7000 آزمون شاهد منطبق بر مصوب می‌باشد ولی در سوال های طراحی یک واحد دشوارتر از مصوب می‌باشد.موفق باشید