دانشگاه علمی کاربردی و ایجاد زمینه کارآفرینی در جامعه

دانشگاه جامع به عنوان دانشگاه نسل سوم که برگرفته از نیازهای واقعی بازار کار، صنعت و خدمات اجتماعی بوده به دنبال افزایش اشتغال و فراهم کردن زمینه کارآفرینی واقعی در جامعه است.

دانشگاه علمی کاربردی و ایجاد زمینه کارآفرینی در جامعه

علی منصفی راد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان،با تأکید بر اینکه هدف اصلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی ایجاد اشتغال مبتنی برمهارت است، افزود: دانشگاه جامع در اجرای این امر موفق ظاهر شده به نحوی که اکثریت فارغ التحصیلان آن وارد بازار کار شده و اقدام به ایجاد شغل می‌کند.

وی با بیان اینکه مهارت آموزی ویژگی خاص این دانشگاه است، گفت: رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی، آموزش همراه با مهارت است که این ویژگی، وجه تمایز این دانشگاه، با سایر موسسات آموزش عالی است.ین دانشگاه به دلیل برآوردن نیازهای جامعه خصوصا ایجاد اشتغال، دارای وجه تمایز و ویژگی خاصی نسبت به سایر دانشگاه‌ها است.

سرپرست معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان سمنان ادامه داد: درصد قابل توجهی از دانشجویان این دانشگاه، کارکنان بخش های دولتی و خصوصی استان هستند که با هدف ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت های متناسب با حوزه فعالیت شغلی خود، تحصیل می‌کنند.

گسترش دانشگاه‌ علمی کاربردی، راهکار مناسبی برای اوج گرفتن پژوهش

منصفی راد خاطرنشان کرد: آموزش همرا ه با مهارت آموزی که نگاهی ویژه به انجام پروژه های کاربردی و پژوهش در مبانی تئوری دارد، تنها از طریق فعالیت های تئوری و کلاسی به دست نمی آید و پول تنها راه باز کردن گره پژوهش نیست، بلکه راه اندازی و گسترش دانشگاه‌ جامع علمی کاربردی می‌تواند راهکار مناسبی برای اوج گرفتن پژوهش باشد.

وی ادامه داد: نقش دانشگاه جامع علمی- کاربردی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز صنعت ، هنر و خدمات اجتماعی بسیار با اهمیت است، کاربردی شدن آموزش و نقش دانشگاه جامع علمی- کاربردی در آموزش دانش آموختگان با مهارت مشخص و بارز می باشد که این امر مستلزم ارائه برنامه در دوبعد گسترش کمی و کیفی است.

سرپرست مرکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان تأکید کرد: هر برنامه هراندازه هم خوب تنظیم شده باشد، اگر مهارت آموزشی و توسعه آموزش منابع انسانی را مدنظر قرار ندهد به اهداف برنامه نمی‌رسد.

منبع :