تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستان

در آزمون 24 مهر دوم دبیرستان....

تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستان

سطح دشواری آزمون‌ 24 مهر دوم ریاضی چطور بود؟

تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستان

درس های ریاضی و فیزیک طراحی و فیزیک گواه متعادل بوده.

درس شیمی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 6250 و 7000 یک واحد دشوارتر بوده.

درس هندسه برای ‌همه‌ی دانش‌آموزان یک واحد راحت‌تر بوده.

درس آمار و مدل‌سازی برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 6250 و 7000 یک واحد دشوارتر بوده.

تعداد صد در صدی‌های آزمون 24 مهر دوم ریاضی

تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستانسطح دشواری آزمون‌ 24 مهر دوم تجربی چطور بود؟

تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستان


درس های ریاضی و فیزیک گواه متعادل بوده.

درس فیزیک طراحی برای دانش آموزان محدوده‌ی ترازی 7000 یک واحد دشوار‌تر بوده.

درس شیمی برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 4750 و 5500 یک واحد ساده‌تر بوده.

درس هندسه برای دانش‌آموزان محدوده‌ی ترازی 7000 یک واحد راحت‌تر بوده.

درس زیست شناسی برای دانش‌آموزان محدوده ی ترازی 5500، 6250 و 7000  متعادل و برای محدوده‌ی ترازی 4750 یک واحد ساده تر بوده.


  تعداد صد در صدی‌های آزمون 24 مهر دوم تجربی

تحلیل آزمون 24 مهر دوم دبیرستان


محیا اصغری