دهمین جلسه شورای معتمدین بنیاد علمی اموزشی قلم چی برگزار شد

گزارش دهمین جلسه شورای معتمدین بنیاد عمی اموزشی قلم چی را در زیر بخوانید...

دهمین جلسه شورای معتمدین بنیاد علمی اموزشی قلم چی برگزار شد

پنجشنبه 23 مهر ماه 1394 دهمین جلسه شورای معتمدین بنیاد با حضور تمام اعضا در ساختمان مرکزی بنیاد برگزار شد .در این جلسه مسئولین

 واحد بورسیه نیز حضور داشتند .

موضوع  اصلی جلسه : بررسی چگونگی افزایش دانش اموزان بورسیه در سال جاری و راهکارهای رسیدن به 100000 دانش اموز بورسیه بود.

معتمدین بورسیه بر همکاری نمایندگی های بنیاد با معتمدین شهرها تاکید داشتند و مقرر شد شورای معتمدین هر شهر ماهیانه یک جلسه در محل نمایندگی برگزار کنند و صورت جلسه وعکس را به تهران ارسال کنند.

دهمین جلسه شورای معتمدین بنیاد علمی اموزشی قلم چی برگزار شد

از راست به چپ افراد نسشته: ناهید برکت رضایی – فرزانه اشراقی – زهرا جلالی –علی بخشی- سمیه عابدی- مریم صدیقی-اله نصیری- مهسا امیرحسینی- آقای رضایی – محمد حسین شیرازی-کریم رئیسی دهکردی

از راست به چپ، افراد ایستاده: حسین محمدی- اردوان دهبوده- زینب جعفریان- صالحه اخگری-زهرا علومی