7 تابلوی موفقیت در اتاقتان

توضیحاتی راجع به هدف گزاری ئ مدیریت زمان ارائه شده است

7 تابلوی موفقیت در اتاقتان

تابلوی سقف: اهداف بلند داشته باش

تابلوی ساعت: هر دقیقه با ارزش است

تابلوی ایینه: قبل از هر کاری به بازتاب ان فکر کن

تابلوی پنجره: به دنیا بنگر. افق وسیعی را بنگر و بررسی کن

تابلوی دریچه کولر: خونسرد باش

تابلوی تقویم: به روز باش و از روش های نوین برای رسیدن به هدفت بهره بگیر

تابلوی در: در راه اهدافت، سختیها را هل بده و کنار بزن