تمرکز در مطالعه

علاقه به موضوع مورد مطالعه یکی از علل مهم ایجاد تمرکز و دقت در حین مطالعه است.

تمرکز در مطالعه

1. علاقه به موضوع مورد مطالعه یکی از علل مهم ایجاد تمرکز و دقت در حین مطالعه است.

2. هماهنگی اراده و تخیل نیز در این رابطه کارساز است؛ به عبارت دیگر، چشمان فرد بر صفحه‌ی کتاب و افکارش در حال پرواز به دوردست‏ها نباشد.

3. برخی مسائل جسمی و روحی نیز می‏تواند تمرکز فرد را بر هم زند؛ مانند گرسنگی، تشنگی، سردرد یا سایر دردها، نگرانی و اضطراب.

4. برخی مسائل محیطی نیز از عوامل برهم‌زننده‌ی تمرکزند: سروصدای زیاد، نور زیاد یا کم، لباس نامناسب و... .

5. یکی از مهم‏ترین عوامل بر هم خوردن تمرکز عجله و شتاب است. این حالت سطح مطالعه را نازل می‏کند و تمرکز را بر هم می‏زند.

6. یکی از مسائل قابل توجه دیگر سنگینی معده و سیری بیش از حد است. این همان خواندن و نفهمیدن و به‌عبارتی عدم تمرکز و ارتباط با مفهوم کتاب است.

7. انتخاب زمان مناسب از عوامل ایجاد تمرکز است؛ مثلاً پس از استراحت خصوصاً در صبحگاهان بهترین تمرکز و در ساعات خستگی و کسالت نامناسب‏ترین تمرکز وجود دارد. البته در صبحگاهان لازم است قدری ورزش کرد تا بدن آمادگی لازم را به دست آورد.

8. نظم و انضباط در نوع مطالعه و ساعت مطالعه و مکان مطالعه همگی از عوامل ایجادکننده تمرکز مطلوب‏ هستند.