اهمیت پیش‌خوانی قبل از تدریس معلم

جواهر امسال در مقطع پیش‌دانشگاهی است. او از روش‌های مطالعاتی خود سخن گفت که در میان سخنانش نکته‌ای نظرم را جلب کرد.

اهمیت پیش‌خوانی قبل از تدریس معلم

جواهر امسال در مقطع پیش‌دانشگاهی است. او از روش‌های مطالعاتی خود سخن گفت که در میان سخنانش نکته‌ای نظرم را جلب کرد.

او گفت: «پیش‌خوانی و داشتن مقدمه قبل از تدریس معلم بسیار مؤثر است» و علت آن را هم این‌گونه بیان کرد: «یک روز امتحان شیمی داشتیم و من به اشتباه و به طور تصادفی مبحثی از کتاب را برای امتحان مطالعه کردم که هنوز معلم آن را تدریس نکرده بود. وقتی سر کلاس درس حاضر شدم متوجه این موضوع شدم. بعد از امتحان، معلم شروع به تدریس آن مبحث کرد و متوجه شدم اگر قبل از تدریس معلم مبحث مورد نظر را مطالعه کنم یادگیری‌ام دوچندان خواهد شد. از آن روز به بعد تصمیم گرفتم این کار را برای تمام درس‌هایم انجام دهم. این گونه توانسته‌ام بازده یادگیری‌ام را دوچندان کنم.»