تکنیک مکث سه ثانیه

اگر تشنه‌اید و لیوان آبی هم در دست دارید، قبل از آن‌که آب را بنوشید سه ثانیه مکث کنید.

تکنیک مکث سه ثانیه

اگر تشنه‌اید و لیوان آبی هم در دست دارید، قبل از آن‌که آب را بنوشید سه ثانیه مکث کنید.

اگر کسی از شما سؤالی می‌پرسد، سریعاً جواب ندهید؛ سه ثانیه مکث کرده، سپس جواب دهید.

اگر خیلی گرسنه‌اید، قبل از به دهان گذاشتن هر لقمه، سه ثانیه مکث کنید.

اگر در ماشین نشسته‌اید و خیلی هم عجله دارید، قبل از روشن کردن ماشین، بر روی صندلی ماشین به‌آرامی، سه ثانیه مکث کنید و بعد ماشین را روشن کنید.

این مکث‌های سه ثانیه‌ای باعث افزایش قدرت و صبر شما شده و درنتیجه باعث ماندگاری و افزون شدن انرژی مثبت شما می‌شود.

در این کار ممارست به خرج دهید تا این‌که ملکه‌ی ذهن شما شود و در حافظه‌تان ثبت شود. مهم‌ترین فایده‌ی مکث سه‌ ثانیه جلوگیری از بروز خشم و عصبانیت است و به شما ترمزی می‌دهد که خودتان را کنترل کنید.

مطالب مرتبط