محمد خندان: آمادگی برای آزمون 24مهر-ریاضی

24 مهر

محمد خندان: آمادگی برای آزمون 24مهر-ریاضی

سلام

کنکوری‌های رشته تجربی

آزمونک پیوست را با زمان بزنید.

برای حل مسئله‌ها از ماشین حساب استفاده نکنید.