سلام

کنکوری‌های رشته تجربی

آزمونک پیوست را با زمان بزنید.

برای حل مسئله‌ها از ماشین حساب استفاده نکنید.

فایل های ضمیمه