سلام

کنکوری‌های تجربی

آزمونک پیوست را با زمان بزنید.مصطفی عشوری اشکلک

فایل های ضمیمه
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( دهم ریاضی)
دبیر : ایمان نخستین