سهند راحمی‌پور: آمادگی برای آزمون 24مهر-شیمی

آزمونکسلام

کنکوری‌های رشته ریاضی و تجربی

آزمونک پیوست را با زمان بزنید.

برای حل مسئله‌ها از ماشین حساب استفاده نکنید.


فایل های ضمیمه