یادآوری چند نکته‌ی مهم عربی 1ـ دوم انسانی

مشاوره‌ی آزمون 24 مهر عربی دوم انسانی

یادآوری چند نکته‌ی مهم عربی 1ـ دوم انسانی

تذکار 1:

1-در مورد باب استفعال دقت داشته باشید که تنها بابی است که سه حرف زائد دارد.

2- باب إفعال همیشه متعدی و دارای مفعول است.

3-برای تشخیص حروف زائد باب‌ها به اولین صیغه ماضی‌شان رجوع کنید.

4-فرق رباعی با ثلاثی این است که در رباعی به جای سه حرف، چهار حرف زائد داریم که در کتاب درسی تنها به یک وزن آن‌ها اشاره شده (فعللَ- یفعللُ- فعللة یا فعلال).

5-صفت مشبهه اگر بر رنگ یا عیب یا زینت دلالت کند، بر وزن «أفعل» (مذکر) و «فعلاء» (مؤنث) می‌آید: أخضر-خضراء

6-اسم‌های آلت بر ابزار کار دلالت می‌کند و بر سه وزن «مِفعَل و مِفعَلة و مِفعال» می‌آیند: مقبض- مکنسة- مقراض

7-دقت داشته باشید که اسم‌های زمان و مکان از ثلاثی مزید مانند اسم مفعول ثلاثی مزید ساخته می‌شوند: مُجتمَع

(اسم زمان و مکان یا اسم مفعول)