فرهاد تراز ـ کنش انسانی و علوم انسانی ـ آزمون 24 مهردوم انسانی

جمع‌بندی نکات مهم 2 درس اول جامعه‌شناسی 1

فرهاد تراز ـ کنش انسانی و علوم انسانی ـ آزمون 24 مهردوم انسانی

درس 1

1- به فعالیتی که انسان انجام می دهد «کنش انسانی» می گویند.

2- کنش انسانی با اراده و آگاهی انسان انجام می شود.

3- ویژگی‌های کنش انسانی: آگاهانه بودن ، ارادی بودن ، هدفدار بودن ، معنادار بودن ، تناسب داشتن با موقعیت‌های زمانی، مکانی و اجتماعی:

کنش انسانی دو نوع پیامد دارد:

1-پیامدهای ارادی 2- پیامدهای غیر ارادی

پیامدهای ارادی به اراده‌ی افراد انسانی یعنی خود کنشگر یا افراد دیگر وابسته است.

پیامدهای غیر ارادی به اراده‌ی فرد انسانی وابستگی ندارد.

پیامدهای طبیعی و غیر ارادی کنش انسانی قطعی است؛ یعنی حتماً انجام می شود، ولی پیامدهایی که به ارادة انسان ها وابسته است احتمالی است.

درس 2:

بسیاری از دانشمندان تفاوت علوم را به تفاوت در موضوع آن ها دانسته اند.

علوم انسانی از فعالیتهای غیرارادی انسا ن‌ها بحث نمی کند.

موضوعات علوم انسانی کنش های انسانی است و حال آن که موضوعات علوم طبیعی، پدیده های جهان طبیعی است.

موضوع فلسفه هم با علوم انسانی و هم با علوم طبیعی متفاوت است. بنابراین فلسفه نه جزء علوم طبیعی است و نه جزء علوم انسانی؛ بلکه خود دانشی مستقل است.