فرهاد تراز ـ جمع‌بندی جامعه‌شناسی 2 آزمون 24 مهر سوم انسانی

نکات کلیدی جامعه‌شناسی سوم انسانی

فرهاد تراز ـ جمع‌بندی جامعه‌شناسی 2 آزمون 24 مهر سوم انسانی

نکات مهم جامعه شناسی  2 /  24 مهر:

1- جهان واژه‌ای است که برای اشاره به مجموعه‌های بزرگ به کار می‌رود.

2-هر چیزی که با زندگی اجتماعی انسان ارتباط داشته باشد درون جهان اجتماعی قرار می‌گیرد.

3-رفتار شتابزده و نابخردانه‌ی انسان، طبیعت و محیط زیست را آلوده می‌کند و این آلودگی فرصت‌های زندگی اجتماعی را محدود می‌کند.

4-شناخت خداوند و فرشتگان و جهان ماوراء‌طبیعی ، آرمان‌ها و ارزش‌های زندگی آدمیان را تغییر می‌دهند و کنش‌های اجتماعی آنان را دگرگون می‌سازد.

5-هر یک از موجوداتی که بیرون از جهان اجتماعی حضور دارند به واسطه‌ی ارتباطی که با زندگی اجتماعی انسان پیدا می کنند، می توانند در گستره‌ی جهان اجتماعی نیز قرار گیرند.