یادآوری چند نکته‌ی مهم عربی 2 ـ سوم انسانی

مشاوره‌ی آزمون 24 مهر عربی سوم انسانی

یادآوری چند نکته‌ی مهم عربی 2 ـ سوم انسانی

تذکار 1:

1-در مورد باب استفعال دقت داشته باشید که تنها بابی است که سه حرف زائد دارد.

2-صفت مشبهه اگر بر رنگ یا عیب یا زینت دلالت کند، بر وزن «أفعل» (مذکر) و «فعلاء» (مؤنث) می‌آید: أخضر-خضراء

3-هرگاه اسمی به یک اسم نکره اضافه شود،هر دو نکره محسوب می‌شوند: کتاب طالبٍ

4-اسم‌های علم معرفه هستند حتی اگر تنوین داشته باشند و تنوین هرگز نشانه نکره بودن یک اسم نیست.

5-دقت داشته باشید اگر در تست‌ها جمع مؤنث سالم را با فتحه یا تنوین نصب دیدید آن گزینه صد در صد خطاست.

6-دقت داشته باشید اگر در تست‌ها اسم غیرمنصرف را با تنوین دیدید آن گزینه صد در صد خطاست.

7-در اعراب فرعی اسماء خمسه دقت داشته باشید که این اسامی اگر جمع بسته شوند و یا به ضمیر «یاء» مضاف شوند دیگر اعرابشان فرعی نیست: آباء-أبی

8-در اعراب محلی لازم به ذکر است که خبرهای از نوع جمله نیز دارای اعراب محلی‌اند: هو جلس.

9-اگر هناک در آغاز جمله‌ی اسمیه بیاید یا راحت تر بگوییم اگر بعد هناک اسم باشد، خبر مقدم است ولی اگر بعد هناک فعل داشتیم، ظرف مکان یا مفعول‌فیه است: هناک طالب/ هناک جلستُ.

10- ضمایر منفصل منصوبی (إیّاک، إیّاکما و....) همیشه در نقش مفعول‌به مقدم هستند و قبل از فعل می‌آیند: إیّاک نعبد.