بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

تا قبل از کنکور امسال اگر مسئله‌ای از قسمت محاسبه به قیمت ثابت و جاری مطرح می‌شد تنها دو حالت برای آن متصور بود اما در کنکور سراسری 94 این مسئله به گونه‌ای دیگر بیان شد.

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94

بررسی یک تیپ جدید از مسئله‌ی اقتصاد در کنکور 94