مبحث ریاضی آزمون24 مهر

در آزمون 24 مهر سه درس از مجموعه‌ها مطرح می‌شود که این مطالب به دلیل تازگی مطلب و نداشتن پیش‌زمینه از سال‌های قبل کمی سنگین به نظر می‌آید.

مبحث ریاضی آزمون24 مهر

در آزمون 24 مهر سه درس از مجموعه‌ها مطرح می‌شود که این مطالب به دلیل تازگی مطلب و نداشتن پیش‌زمینه از سال‌های قبل کمی سنگین به نظر می‌آید.

مباحث این سه درس شامل موارد زیر است:

درس اول: معرفی مجموعه‌ها که با تعریف اولیه‌ی مجموعه و تشخیص مجموعه آشنا می‌شوید. در کمال سادگی این منبحث باید گفت سؤالات مفهومی در مورد مجموعه‌ها در آزمون و پرسش‌های دوگزینه‌ای در مدرسه طرح می‌شود که لازم است مفهوم مجموعه و ویژگی‌های مخصوص به آن را به‌خوبی فرا گرفته باشید.

درس دوم: این درس شامل مجموعه‌های برابر و نمایش مجموعه‌هایی است که با مفاهیمی چون نوشتن اعضای مجموعه و نمایش مجموعه‌ی اعداد سروکار دارند. در مدرسه از این مطالب سؤال به صورت جای خالی طرح می‌شود. در آزمون‌های کانون به‌راحتی می‌توان از این درس سؤالات دام‌دار طرح کرد.

درس سوم: شامل اجتماع و اشتراک و تفاضل مجموعه‌هاست. برای تسلط بهتر از ریشه‌ی کلمات استفاده کنید. مثلاً مفهوم اجتماع که از کلمه‌ی جمع می‌آید نوشتن اعضای مجموعه‌ها بدون تکرار اعضاست. کلمه‌ی اشتراک از مشترک بودن ارقام و اعدادی است که بین مجموعه‌هاست. تفاضل یعنی کم کردن اعداد مشترک و نوشتن اعداد از مجموعه‌ی اول. به علت مفهومی بودن مطلب احتیاج به تکرار بیش‌تر است. بعد از مطالعه‌ی کامل کتاب و تمرین‌های آن برای تسلط، تست کار کنید.