نوروز 96

از دغدغه تا بهبود

کارنامه‌ی آزمون تعیین سطح 10 مهر شامل اطلاعات جامعی از وضعیت درسی، سطح علمی، کمیت و کیفیت برنامه‌ریزی، مطالعات و... است.کارنامه‌ی آزمون تعیین سطح 10 مهر شامل اطلاعات جامعی از وضعیت درسی، سطح علمی، کمیت و کیفیت برنامه‌ریزی، مطالعات و... است.

آمار و ارقام مندرج در این کارنامه نشانگر نقاط قوت و ضعف به صورت درس‌محور است که وجود این آمار به شکل‌گیری صحیح یک برنامه کمک خواهد کرد.

نکته‌ی قابل توجه این است که شما نباید نتیجه‌ی تستی و تشریحی را از هم مجزا بدانید؛ به‌عبارتی اگر نمره‌ی تستی یک درس کم است، قطعاً یادگیری تشریحی آن درس هم دچار چالش است. بر این اساس نباید مطالعه‌ی تستی و تشریحی را مجزا از هم بدانید. برقراری یک رابطه‌ی صحیح و البته متعادل به پیشرفت هر دو این‌ها کمک خواهد کرد.

بهبود وضعیت بدون آگاهی از دغدغه‌ها ناممکن است.

سینتیک شیمیایی از شیمی چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم ریاضی)
دبیر : فرزاد نجفی کرمی