از دغدغه تا بهبود

کارنامه‌ی آزمون تعیین سطح 10 مهر شامل اطلاعات جامعی از وضعیت درسی، سطح علمی، کمیت و کیفیت برنامه‌ریزی، مطالعات و... است.

از دغدغه تا بهبود

کارنامه‌ی آزمون تعیین سطح 10 مهر شامل اطلاعات جامعی از وضعیت درسی، سطح علمی، کمیت و کیفیت برنامه‌ریزی، مطالعات و... است.

آمار و ارقام مندرج در این کارنامه نشانگر نقاط قوت و ضعف به صورت درس‌محور است که وجود این آمار به شکل‌گیری صحیح یک برنامه کمک خواهد کرد.

نکته‌ی قابل توجه این است که شما نباید نتیجه‌ی تستی و تشریحی را از هم مجزا بدانید؛ به‌عبارتی اگر نمره‌ی تستی یک درس کم است، قطعاً یادگیری تشریحی آن درس هم دچار چالش است. بر این اساس نباید مطالعه‌ی تستی و تشریحی را مجزا از هم بدانید. برقراری یک رابطه‌ی صحیح و البته متعادل به پیشرفت هر دو این‌ها کمک خواهد کرد.

بهبود وضعیت بدون آگاهی از دغدغه‌ها ناممکن است.