تجربه به من یاد داد

من زمان را از بین بردم، اکنون زمان مرا از بین می‌برد.

تجربه به من یاد داد

من زمان را از بین بردم، اکنون زمان مرا از بین می‌برد.

 • آن‌ها که گذشته را به خاطر نمی‌آورند، محکوم به تکرار آن هستند.

 • شما به جایی نمی‌رسید اگر بخواهید همه‌کاره باشید.

 • هیچ گاه کاری را که قدرت کنترل و توقف آن را ندارید، آغاز نکنید.

 • یکی از این روزها، فایده‌ای ندارد، همین امروز روز شروع کار بزرگ است.

 • قبول کردن اشتباه، نشان‌دهنده‌ی حرکت شما در جاده‌ی عقل است.

 • در آغاز کارتان آن‌چه می‌آموزید از آن‌چه به دست می‌آورید مهم‌تر است.

 • ایده‌ها مانند زمان برای کسی نمی‌ایستد.

 • شما به‌ندرت در کاری موفق می‌شوید، مگر آن‌که، کار را با علاقه و به عنوان تفریح و سرگرمی انجام دهید.

 • مطالعه بدون تفکر مانند خوردن بدون هضم شدن است.

 • تا زمانی که شما هر روز صبح پس از بیداری، کاری برای انجام نداشته باشید، هیچ برخوردی با زندگی نخواهید داشت.

 • بودن را متوقف کنید. ‌زندگی کردن را شروع کنید.