مدیریت خود

فکر کنید. باید راه بهتری وجود داشته باشد!

مدیریت خود

فکر کنید. باید راه بهتری وجود داشته باشد!

 • اقدام کنید.

 • آن را دنبال کنید.

 • آینده، الان است.

 • نگرش مثبت نتیجه‌بخش است.

 • مشکلات را می‌توان تنها راه‌حل‌هایی برای تغییر دانست.

 • از طریق گوش دادن یاد بگیرید و با اندیشیدن درک کنید.

 • در تنظیم اولویت‌ها شهامت داشته باشید.

 • اعتقادات محکم و راسخ مقدم بر اعمال بزرگ است.

 • کلید موفقیت شناخت خود است.

 • یاد بگیرید که بگویید «نه»!

 • تمرین و پشتکار، انسان را استاد می‌کند.

 • مشکل ما جهل نیست بلکه نادانی است.

 • روش و نگرش ما آینه‌ی ذهن و اندیشه‌ی ماست. آن‌ها فکر را منعکس می‌کنند.

 • نقطه‌ی ضعف خود را شناسایی کنید و همین الان اقدام کنید.