آموزش ترکیبی و مفهومی مولکول‌های زیستی

مولکول‌های زیستی

آموزش ترکیبی و مفهومی مولکول‌های زیستی

این فصل با این‌که یکی از ساده‌ترین فصل‌های زیست است، اما خیلی مهم می‌باشد.

در این فصل یاد می‌گیرید که مواد معدنی و آلی کدام‌ها هستند.بنابراین این فصل زیربنای همه فصل‌های دیگر است.

این فصل را باید مفهومی ، ترکیبی و عمیق یاد بگیرید.

در ضمن قیدهای این فصل اهمیت بالایی دارند.

در این فصل درباره‌ی عنکبوت، تار عنکبوت، مواد معدنی، مواد آلی )کربوهیدرات‌ها،لیپیدها، پروتئین‌ها و نوکلئوتیدها( و متابولیسم و مولکول آ.ت.پ  مطالبی می‌آموزید.

در جزوه پیوست این فصل را شدیداً ترکیبی و مفهومی نوشتم تا به اهمیت این فصل پی ببرید.

نویسنده : محمد شاکری