دوستان کنکوری سلام

در فایل پیوست تمامی نکات مباحث زیر جمع بندی شده است:

  • ذرات زیراتمی

  • نمادهای شیمیایی

  • عدد اتمی و عدد جرمی

  • محاسبه ذرات زیراتمی در یون ها

  • گونه های ایزوالکترون و ایزوبار

  • جرم اتمی و واحد جرم اتمی

  • ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین


فایل ضمیمه را دانلود کنید.

فایل های ضمیمه