جمع بندی نکات مبحث ذرات زیر اتمی (منطبق با آزمون 24 مهر)

ساختار اتم

جمع بندی نکات مبحث ذرات زیر اتمی (منطبق با آزمون 24 مهر)

دوستان کنکوری سلام

در فایل پیوست تمامی نکات مباحث زیر جمع بندی شده است:

  • ذرات زیراتمی

  • نمادهای شیمیایی

  • عدد اتمی و عدد جرمی

  • محاسبه ذرات زیراتمی در یون ها

  • گونه های ایزوالکترون و ایزوبار

  • جرم اتمی و واحد جرم اتمی

  • ایزوتوپ ها و جرم اتمی میانگین


فایل ضمیمه را دانلود کنید.