تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

کتاب فارسی اول ابتدایی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

آنچه پیش روی شماست تصاویری است از کتاب فارسی اول ابتدایی در سال های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران


تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!


منبع :

مهدی ترابی