تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

کتاب فارسی اول ابتدایی در سال‌های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران

آنچه پیش روی شماست تصاویری است از کتاب فارسی اول ابتدایی در سال های پایانی جنگ جهانی دوم در ایران


تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!

تصاویر/کتاب اول دبستان، 70 سال پیش!


منبع :

مهدی ترابی