افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان نغمه ارفعی‌زاده

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان نغمه ارفعی‌زاده را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان نغمه ارفعی‌زاده

نغمه ارفعی‌زاده:

گذشتن از یک راه مارپیچی و لحظه شماری می‌کردم برای رسیدن به روستای هفت چشمه. بعد از 1 ساعت راه رسیدم. صمیمیت مردم روستا و استقبال گرم آن‌ها جایگزین هیچ چیزی نمی‌شود.

همه چیز واقعی بود. خوشحالی دانش‌آموزان و لمس کردن یک فضای معنوی ناب. 

 حال خوبی دارم که توانستم در این همراهی نیکو قدمی بردارم.


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان نغمه ارفعی‌زادهافتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان نغمه ارفعی‌زاده


خرید کتاب