افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان سیامک بهاج روی

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان همکاران را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان سیامک بهاج روی

مراسم افتتاح مدارس روستای هفت‌چشمه

هماهنگی از شروع ورود به فرودگاه و رسیدن به یاسوج و برگشت خیلی عالی بود. مراسم به موقع شروع شد و فضای متفاوتی نسبت به سایر افتتاحیه‌ها داشت. در کنار افتتاح پخت نان و آتش و بافت پارچه جذابیت بیشتری به مراسم داده بود. اهدا هدایا به دانش‌آموزان هم خوب بود.

ای کاش می‌شد شرایطی را ایجاد کرد تا از طریق نمایندگی کانون با چند کودک بی‌سرپرست آشنا می‌شدیم و می‌توانستیم حامی آن‌ها شویم. امروز خودم با یک کودک 5 ساله برخورد کردم اما نتوانستم شرایط حمایت را برایش فراهم کنم.


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان سیامک بهاج رویافتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی از زبان سیامک بهاج روی