لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (7)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Increase - enhance: افزایش یافتن- افزایش دادن  

Carry: حمل کردن- منتقل کردن      

Carry on- continue-keep on: ادامه دادن                 

Carry out- do-perform: انجام دادن                

Through: از میان- توی      

Vessel: رگ

Efficiently: بهتر- کارآمدتر- با لیاقت

Fine: خوب- راحت- آسان- جزئی      

Fine job: کار آسان و راحت- کار جزئی        

Take bike ride: دوچرخه‌سواری    

Period: دوره- مدت- عصر- ساعت درس       

Protect ( …………from………….): محافظت کردن- دفاع کردن از .... در برابر...      

Injury: آسیب- صدمه         

Injured: مجروح

Support: پشتیبانی- حمایت- کمک   

Give support to: کمک کردن به- حمایت کردن از  

Joint: مفصل- بند- اتصال      

Harm: صدمه- آسیب- ضرر   

Harmful: مضر- زیان‌بار                

Bone: استخوان