لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (6)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (6)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/Since-as-because:  چون

Since: از- از هنگامی که

Ever since: از آن زمان تاکنون

up: بلند کردن

Rely( on)= depend (on): وابسته بودن به- نیاز داشتن به 

Aerobic: هوازی

Aerobics: ورزش هوازی

= type: نوع

Repetitive: تکراری

Repeatedly= over and over: بارها و بارها- مکرر

Mean: معنی دادن- منظور داشتن     

Meaning: یعنی

Fresh: تازه-  تر و تازه

A bit= a little: کمی

Cell: سلول- یاخته- سلول (زندان)- باتری