لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (4)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم (4)

لغات و اصطلاحات کنکوری درس 1 زبان چهارم را در این بخش می‌خوانید و می‌توانید یاد بگیرید.

Exercise(n), Exercise(v)= do exercise= do/


Discuss: بحث کردن- صحبت کردن  

Discussion: بحث- گفت‌وگو- تبادل نظر      

Partner: شریک- دوست      

fact: درواقع- درحقیقت     

Get into: شروع به انجام کاری کردن- پرداختن به     

Right: مستقیم- درست- مناسب- حق

Fit (adj): متناسب- مناسب- سرحال 

Fit (v): آماده کردن- اندازه بودن- نصب کردن 

Fit in with: جور شدن با    

Heart: قلب- دل