افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان جواد معدن دار

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان جواد معدن‌دار را در زیر بخوانید...

افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان جواد معدن دار

جواد معدن‌دار:

همه‌ی کودکان حق دارند که تحصیل کنند و همه‌ی بزرگسالان در این زمینه مسئولیت دارند؛ اما خیلی از بزرگسالان علی‌رغم میل‌شان کار چندانی نکرده‌اند، برای این که نمی‌دانند چه بکنند. در این بزنگاه است که حرکتی این چنین (فراهم کردن امکان تحصیل برای فرزندان 30 روستا‌ی یک استان در فرصتی کم‌تر از 3 ماه) ارزش تاریخی پیدا می‌کنند و به دیگران یاد می‌دهد که چه باید کرد.

امروز 12 مهر 94 یکی از روز‌های روشن در آموزش کودکان این استان است و روزی روشن برای من که افتخار حضور در این مراسم را داشتم.


افتتاح 30 مدرسه‌ی روستایی قلم‌چی از زبان جواد معدن دار